Topic outline

  • Prezentace pro středoškolské učitele na Letní škole chemie 24. 8. 2021

    • Anotace:

      Schopnost samostatně vyhledávat a hodnotit informace, sledovat trendy v oboru, nebo efektivně formulovat své nápady, argumenty a závěry může zásadně ovlivnit studijní úspěšnost na vysoké škole a konkurenceschopnost na trhu práce. Jak ukazují zahraniční výzkumy i naše zkušenosti, měl by být rozvoj těchto praktických dovedností co nejtěsněji propojen s kurikulem odborných předmětů. Studenti tak mohou získané dovednosti okamžitě aplikovat na konkrétních, v danou chvíli relevantních problémech a úkolech a konzultovat případné dotazy přímo se svými učiteli. V NTK proto nabízíme učitelům pomoc při identifikaci mezer v přenositelných kompetencích jejich studentů a podporu při systematickém budování těchto kompetencí. Zaměřujeme se zejména na pomoc při vedení středoškolských projektů a prací. Na základě vlastních zkušeností s výukou studentů a ve spolupráci se učiteli vytváříme otevřené, metodické a studijní materiály, které je možné využít k doplnění kurikul, přímo ve výuce a při vedení studentů. V rámci příspěvku představíme tyto a materiály a další služby, které jsou pedagogům v NTK k dispozici. Kromě toho ukážeme několik konkrétních tipů pro efektivní vyhledávání zdrojů z chemie a přestavíme otevřené informační zdroje z chemie aplikovatelné při vedení studentských prací i přípravě výuky.

  • Článek pro Chemické listy

    • RAZÍM, T. a A. CHODOUNSKÁ. Podpora výuky chemie v národní technické knihovně. Chemické listy. 2021, roč. 115, č. 10, s. 547–549. ISSN 1213-7103.