Prezentace z webináře (nejen) pro středoškolské učitele chemie, který byl uspořádán 24. března 2022.

Anotace webináře: Webinář pro učitele chemie 2. stupně ZŠ a SŠ je zaměřený na problematiku vyhledávání, zpracovávání a prezentování odborných informací v oblasti chemie a přírodních věd. Informační specialisté Národní technické knihovny (NTK) představí volně dostupné elektronické informační zdroje vhodné pro studenty i učitele, techniky pokročilého vyhledávání a nástroje pro stahování a správu citaci. Dalším tématem je budování kompetencí, které souvisejí s používáním informací (např. jejich kritické hodnocení a psaní odborných textů) a které jsou přenositelné i do dalších oblastí vzdělávání a života. V závěru pracovníci NTK shrnou zkušenosti učitelů z několika partnerských středních škol, kteří odpovídají za rozvoj těchto dovedností u svých studentů.

Presentation for teachers at Sunny Canadian International School took place on November 30, 2021 and focused on student essay-writing at high schools in all its complexity: requirements for essays and their evaluation, academic writing, searching and finding appropriate resources, correct citing and referencing, plagiarism detection, etc.

Prezentace pro středoškolské učitele na Letní škole chemie 24. 8.  2021. Z prezentace vzešel také článek v Chemických listech: RAZÍM, T. a A. CHODOUNSKÁ. Podpora výuky chemie v národní technické knihovně. Chemické listy. 2021, roč. 115, č. 10, s. 547–549. ISSN 1213-7103.

Anotace prezentace:

Schopnost samostatně vyhledávat a hodnotit informace, sledovat trendy v oboru, nebo efektivně formulovat své nápady, argumenty a závěry může zásadně ovlivnit studijní úspěšnost na vysoké škole a konkurenceschopnost na trhu práce. Jak ukazují zahraniční výzkumy i naše zkušenosti, měl by být rozvoj těchto praktických dovedností co nejtěsněji propojen s kurikulem odborných předmětů. Studenti tak mohou získané dovednosti okamžitě aplikovat na konkrétních, v danou chvíli relevantních problémech a úkolech a konzultovat případné dotazy přímo se svými učiteli. V NTK proto nabízíme učitelům pomoc při identifikaci mezer v přenositelných kompetencích jejich studentů a podporu při systematickém budování těchto kompetencí. Zaměřujeme se zejména na pomoc při vedení středoškolských projektů a prací. Na základě vlastních zkušeností s výukou studentů a ve spolupráci se učiteli vytváříme otevřené, metodické a studijní materiály, které je možné využít k doplnění kurikul, přímo ve výuce a při vedení studentů. V rámci příspěvku představíme tyto a materiály a další služby, které jsou pedagogům v NTK k dispozici. Kromě toho ukážeme několik konkrétních tipů pro efektivní vyhledávání zdrojů z chemie a přestavíme otevřené informační zdroje z chemie aplikovatelné při vedení studentských prací i přípravě výuky.

Kurz se skládá ze čtyř navazujících půldenních bloků/workshopů a vychází ze zkušeností NTK se spoluprací s partnerskými soukromými středními školami. Workshopy jsou založené na vlastní aktivitě účastníků, zaměřeny jsou převážně prakticky - tak, aby středoškolští pedagogové byli schopni předat získané znalosti svým studentům, pro které by pak mohly být cenné nejen pro jejich budoucí práci nebo pro studium na vysokých školách, ale zejména pro jejich orientaci v záplavě polopravd a demagogie v každodenním životě. Cílem kurzu je identifikovat společně případná slabá místa v informační přípravě a rozhledu vás jako učitelů, vašich studentů a vašich institucí a pomoci vám je co nejefektivněji překonat.

Akce je realizována s přispěním Středočeského kraje.

Středočeský kraj LOGO