Topic outline

 • Tento kurz je realizován s přispěním Středočeského kraje

  Středočeský kraj LOGO

 • Workshop 1

  Informační gramotnost jako předpoklad občanské vyspělosti, akademické a odborné konkurenceschopnosti našich středoškoláků

  NTK, 16.10.2017

  Instruktoři:
  Dr. Miloslav Nič
  Dr. Sasha Skenderija

  Úvodní slovo a diskuse:

  Za informačně gramotného lze považovat jedince schopného určit jaké informace potřebuje, kde a jak je vyhledat, vyhodnotit a vybrat, jak jim správně rozumět a jak je interpretovat, resp. jak je efektivně a v souladu s etickými principy použít tak, aby na jejich základě mohl působit efektivně a odpovědně a dělat kvalifikovaná rozhodnutí, jež mu umožní společenský a osobní úspěch a prospěch. K akademické gramotnosti je navíc nutná schopnost strukturovaně vytvářet, zaznamenávat a prezentovat informace. Většina dnešních zaměstnavatelů vyžaduje po zaměstnancích, aby byli schopni najít, interpretovat, organizovat a třídit informace, vytvářet dokumenty a samostatně řešit problémy. Měli by rovněž umět využívat různé technologie k získávání nových znalostí a dovedností.
  Lze tedy vaše středoškoláky považovat za informačně gramotné? A co kolegy učitele?

  Praktická část, ukázky a cvičení:

  Instruktor:

  Mgr. Pavlína Tvrdá

  • Přístup k odborným zdrojům a databázím přes NTK

   

 • Workshop 2

  Specifika informačního chování a zvyklostí příslušníků generace Z (mileniálů) 

  Instruktor:
  Mgr. Alena Chodounská

  NTK, 30.10.2017

  Úvodní přednáška a diskuse:

  Generační specifika současných studentů zejména ve vztahu k studiu, IT a informacím.
  Rozdíly a podobnosti mezi zdroji a nástroji, které používají při plnění školních úkolů a mimo školu.
  Co nejvíce postrádají? Základní koncepty kritického myšlení a „fair use“ (publikační etiky), dovednosti k filtrování a ověřování informací a zdrojů, zejména v kontextu jevů, jako jsou fake news, „predatism“ a „alternativní pravdy“.
  Stručný kontextuální rozbor pojmů informační (publikační) etika, autorské právo, plagiátorství a (správné) citování.  
  Liší se čeští mileniálové něčím výrazně od svých vrstevníků z jiných zemí? 

  Praktická část a cvičení:

  Mgr. Pavla Minaříková

  • Pokročilé vyhledávání, filtrování a vyhodnocování veřejně dostupných informací na internetu (Google, Wikipedia, sociální sítě a podobně)
  • Základy vyhledávaní, filtrování a vyhodnocování „knihovnických“ informací a specializovaných odborných zdrojů (online databáze, katalogy, repositáře, Google Scholar)

   

 • Workshop 3

  To nejlepší (a nejhorší) z praxe  

  Instruktor:
  Mgr. Pavlína Tvrdá

  NTK, 13.11.2017

  Úvodní přednáška a diskuse:

  • Kdo má naučit učitele, jak učit studenty informační gramotnosti? Existuji vůbec nějaké standardy, směrnice? Je informační gramotnost zvláštní předmět nebo prvek (téměř) všech školních předmětů? Jak to máte u vás? Jak to mají jinde?  
  • Jakých nástrojů používáte a z jakých zdrojů čerpáte informace pro výuku vy?
  • Z jakých zdrojů čerpají studenti a jakých nástrojů používají, když hledají informace k referátům, domácím úkolům?
  • Jak se na to dívají učitelé vysokých škol a co na poli informační gramotnosti očekávají od jejich středoškolských kolegů?

  Praktická část a cvičení:

  • Příklady zapojení informační přípravy do osnov soukromých partnerských středních škol a jejich spolupráce s NTK
  • Příklady efektivního využití současných informačních technologií, zdrojů a nástrojů při výuce a studiu
  • Cvičení z integrace knihovních zdrojů do osnov a studijních plánů
  • Informační podpora pro „extended essay“ (např. International Baccalaureate Diploma Programme)

  • Příklady „kreativního“ používání sociálních medií, neověřených zdrojů a nelegálního stahování materiálů ve škole i mimo ni
  • Cvičení v identifikaci „fake news“, predátorských stránek a nelegálního používaní médií a textů

   

 • Workshop 4

  Akademická gramotnost – základ pro pedagogickou excelenci a úspěšné celoživotní vzdělávání učitelů

  Instruktor:
  Ing. Olga Martinová

  NTK, 27.11.2017

  Úvodní přednáška a diskuse:

  Co je to akademická, resp. pedagogická excellence, jak se projevuje a měří ve středoškolském vzdělávání? Hlavním kritériem excelence učitelů je excelence jejich studentů.
  Pokročila informační a mediální gramotnost je základem akademické gramotnosti. Akademická gramotnost a celoživotní vzdělávání jsou předpokladem pedagogické excelence.

  Praktická část a cvičení:

  • Strategie, zdroje, a nástroje k zefektivnění výuky a studia.
  • Pokročilé vyhledávání informací a práce se specializovanými informačními zdroji a nástroji.
  • Integrace elementů informační gramotnosti do výuky
  • Informační příprava, úprava a psaní odborného textu, grantových aplikací a zpráv (příklady validace zdrojů, citování, „literature review“) 
  • Základní pravidla a formáty citování, citační standardy a citační managery
  • Používání strategií a softwarů k odhalování plagiátů